مصاحبه با رتبه های برتر MBA آزمون کارشناسی ارشد 93

همانند سالیان گذشته، امسال نیز داوطلبان کارشناسی ارشد MBA مدرسان شریف بهترین نتیجه را کسب کرده اند.