فهرست مطالب کتاب

فصل اول:حل مسئله
 • درصد
 • نسبت و تناسب
 • مجموعه‌ها
 • توان
 • راديكال‌ها
 • مجموعه اعداد
 • اعداد زوج و فرد
 • مقايسه اعداد و عبارات
 • اتحادها و عبارت‌هاي جبري
 • معادلات و دستگاه معادلات
 • تعيين علامت
 • نامساوي‌ها و نامعادلات
 • تصاعد
 • لگاريتم
 • آمار
 • نظريه اعداد
 • آناليز تركيبي و احتمال
 • مسافت و سرعت
 • حركت بر روي دايره
 • زاويه و هندسه اشكال
 • تالس و تشابه
 • محيط و مساحت
 • هندسه اشكال فضايي
 • ساعت
 • سؤالات هوش و خلاقيت
 • مسائل متفرقه
فصل دوم: کفایت داده
 • نکات اصلی در کفایت داده ها
 • روش سه گام برای حل تست¬های کفایت داده¬ها
 • خلاصه¬ی نکات مهم در کفایت¬داده¬ها
 • درصد در كفايت داده‌ها
 • نسبت و تناسب در كفايت داده‌ها
 • توان و راديكال در كفايت داده‌ها
 • مقايسه اعداد و عبارات در كفايت داده‌ها
 • عبارات و اتحادهاي جبري در كفايت داده‌ها
 • معادلات و دستگاه معادلات در كفايت داده‌ها
 • تعيين علامت، نامساوي‌ها و نامعادلات در كفايت داده‌ها
 • آمار در كفايت داده‌ها
 • آناليز تركيبي و احتمال در كفايت داده‌ها
 • مجموعه اعداد و نظريه اعداد در كفايت داده‌ها
 • سرعت در كفايت داده‌ها
 • زاويه در كفايت داده‌ها
 • خواص اشكال هندسي در كفايت داده‌ها
 • تالس و تشابه در كفايت داده‌ها
 • محيط و مساحت در كفايت داده‌ها
 • حجم در كفايت داده‌ها
 • ساعت در كفايت داده‌ها
 • مسائل متفرقه در كفايت داده‌ها
فصل سوم : استدلال منطقی
 • گزاره‌هاي منطقي
 • شرط لازم و كافي
  • 1ـ استدلال استنتاجي (قياسي)
   • سورها
  • 2ـ استدلال استقرايي
   • روش‌هاي نقد استدلال استقرايي
  • 3ـ استدلال تمثيلي
   • روش‌هاي نقد استدلال تمثيلي
   • رابطه‌ي علت و معلولي (حالت خاصي از استقرا)
   • روش‌هاي نقد ارتباط علّي
   • تضعیف استدلال
   • تقويت استدلال
   • مفروض پنهان
   • نتيجه‌گيري از متن
   • تعيين موضوع متن
   • تناقض در متن
   • استدلال‌هاي مشابه هم (قالب منطقي يكسان)
   • سؤالات تحلیلی
   • چند قانوني‌ها
فصل چهارم : درک مطلب
 • رو به‌رو به رو شدن با سؤالات درك مطلب
 • استراتژي كلي براي پاسخ به سؤالات درك مطلب
فصل پنجم : تصحیح جملات
 • مقدمه
 • آشنايي با ساختار سؤالات
 • سخني در قواعد دستوري ـ نگارشي سؤالات «تصحيح جملات»
  • قواعد درست‌نويسي واژگان و تركيب‌ها در جمله
  • قواعد جمله‌بندي صحيح و دستور زبان فارسي
  • املاء و رسم‌الخط املايي
 • آزمون¬های تصحیح جملات
ضمیمه
 • قواعد نشانه‌گذاري
 • سؤالات و پاسخنامه‌ آزمون سراسری 86 تا 89
 • آزمون¬های خودسنجی
 • سؤالات آزمون آزاد 90
 • پاسخنامه سؤالات آزمون آزاد 90
 • سؤالات آزمون سراسري 90
 • پاسخنامه سؤالات آزمون سراسري 90
 • سؤالات آزمون سراسري 91
 • پاسخنامه سؤالات آزمون سراسري 91
 • سؤالات آزمون سراسري 92
 • پاسخنامه‌ سؤالات آزمون سراسري 92
 • سؤالات آزمون سراسري 93
 • پاسخنامه سوالات آزمون سراسری 93
 • سؤالات آزمون سراسري 94
 • پاسخنامه سوالات آزمون سراسری 94
 • منابع و مراجع